حصار فاصله ها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم...

حصار فاصله ها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم...

من شاعرم،خودکار نه!جوهر به زنیا آمدم
درگیر اندیشیدنم،من سر به دنیا آمدم

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان